Ochrona danych osobowych

 

  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest: Fundacja Ostoja przy Wiśle z siedzibą pod adresem Tarnów 41, 08-470 Wilga; telefon: +48 501 052 812, +48 505 121 370; e-mail: fundacja@ostojaprzywisle.pl
  2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych służących m.in. promocji konkursu.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda jej opiekuna prawnego, jeśli osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.
  4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wyrazić na formularzu będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
  5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
   1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
   2. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  8. Uczestnikom przysługują prawa określone ww. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, w tym w szczególności :
   1. prawo dostępu do danych
   2. prawo do poprawienia danych
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
   6. prawo do przenoszenia danych
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
    danych osobowych przez Administratora
  9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili.
  10. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: fundacja@ostojaprzywisle.pl
  11. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. wiek,
   3. numer telefonu do kontaktu,
   4. nazwę i adres szkoły
   5. adres e-mail dodatkowo, od osób biorących udział w konkursie, jako osoby indywidualne
   6. adres zamieszkania
 1. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

 

Załączniki: zapisy dot. ochrony danych osobowych do regulaminu konkursu