Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literacko-Artystycznego “PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA”

adresowanego do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ostoja przy Wiśle – Organizacja Pożytku Publicznego, siedziba: wieś Tarnów 41, 08-470 Wilga.
 2. Konkurs rozpoczyna się w roku 2018 i kończy się galą rozdania nagród jesienią 2018 r.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawiadomienie Fundacji poprzez wypełnienie i wysłanie na adres e-mail: fundacja@ostojaprzywisle.pl formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ostojaprzywisle.pl  oraz pracy konkursowej do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 4. Uwaga: Zapraszamy do zakupu książki  “Pamięć nieustająca” która stanowi pomoc naukową
  • zakup dwóch egzemplarzy książki Pamięć nieustająca w specjalnej cenie 150 zł (cena zawiera koszt dwu egzemplarzy + koszt przesyłki);
  • zakup jednego egzemplarza książki Pamięć nieustająca w specjalnej cenie 79 zł (cena zawiera koszt jednego egzemplarza + koszt przesyłki).
  • Prosimy o umieszczenie następującego tytułu przelewu: „Opłata za książkę “Pamięć nieustająca”. Numer konta Fundacji: 10 1240 2728 1111 0010 4534 7693.
  • Fundacja wystawia faktury
 5. Uczniowie lub grupy uczniów, których szkoły nie uczestniczą w konkursie, mogą zgłaszać się samodzielnie.
 6. Prace mogą być przygotowywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 4-osobowych.
 7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.
 8. Przygotowane prace konkursowe w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać na adres pocztowy Fundacji: Tarnów 41, 08-470 Wilga lub adres poczty e-mail:fundacja@ostojaprzywisle.pl (jeśli prace występują tylko w wersji elektronicznej,np. słuchowiska, filmy). Dyrekcja szkoły może przekazać prace zbiorowo przekazać do siedziby Fundacji. Zakończenie przyjmowania prac konkursowych nastąpi 30 kwietnia 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.
 9. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Fundacji. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja może odstąpić od tego postanowienia. Fundacja rezerwuje sobie prawo do publikowania nadesłanych na konkurs prac w prasie, mediach, specjalnych okolicznościowych wydawnictwach, dbając o prawa autorskie twórców tych utworów.
 10. Na pracach należy umieścić drukiem informacje o autorze/autorach: tytuł pracy,imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, nr telefonu, nazwęi adres szkoły oraz adres e-mail. Prace bez informacji o autorze będą pomijane.
 11. Uczestnicy, którzy indywidualnie przesyłają swoje prace do Fundacji powinni ponadto podać swój adres zamieszkania.
 12. Uczestnicy konkursu wybierają dowolną, formę wypowiedzi:
  1. reportaż
  2. wiersz (prosimy o przesłanie trzech utworów autora, w tym jednego ściśle powiązanego z tematyką konkursu)
  3. opowiadanie
  4. opracowanie wspomnień, wywiadów, dokumentów rodzinnych lub historycznych relacji ze swoich „małych ojczyzn”
  5. fotografie wykonane samodzielnie lub znalezione w rodzinnym archiwum (fotografie archiwalne powinny zostać opatrzone autorskim komentarzem)
  6. film, audycja radiowa, praca multimedialna, album, praca plastyczna.
 13. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2018 r. na stronie www.ostojaprzywisle.pl oraz stronie Facebook Fundacji Ostoja przy Wiśle.
 15. Przyznane zostaną nagrody:
  1. dla uczestników, których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie cenne, nowatorskie, nawiązujące tematyką do historii Polski, regionu, wybranego miejsca lub postaci etc.
  2. dla szkoły, z której wyłoni się największa liczba prac nagrodzonych
  3. dla nauczycieli prowadzących laureatów.
  4. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas jesiennej Gali.
 16. Uczestnik konkursu, jego rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie.
 17. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem Uczestnika, że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich.

 

ZARZĄD FUNDACJI OSTOJA PRZY WIŚLE