Regulamin VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literacko-Artystycznego “PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA”

adresowanego do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ostoja przy Wiśle – Organizacja Pożytku
Publicznego, siedziba: wieś Tarnów 41, 08-470 Wilga.
2. Konkurs rozpoczyna się w roku 2019 i kończy się galą rozdania nagród jesienią
2019 r.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawiadomienie Fundacji poprzez
wypełnienie i wysłanie na adres e-mail: fundacja@ostojaprzywisle.pl formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ostojaprzywisle.pl oraz pracy
konkursowej do dnia 17 maja 2019 r.
4. Uwaga: Zapraszamy do zakupu książki “Pamięć nieustająca” która stanowi
pomoc naukową
o zakup dwóch egzemplarzy książki Pamięć nieustająca w specjalnej cenie
150 zł (cena zawiera koszt dwu egzemplarzy + koszt przesyłki);
o zakup jednego egzemplarza książki Pamięć nieustająca w specjalnej
cenie 79 zł (cena zawiera koszt jednego egzemplarza + koszt przesyłki).
o Prosimy o umieszczenie następującego tytułu przelewu: „Opłata za
książkę “Pamięć nieustająca”. Numer konta Fundacji: 10 1240 2728 1111
0010 4534 7693.
o Fundacja wystawia faktury
5. Uczniowie lub grupy uczniów, których szkoły nie uczestniczą w konkursie, mogą
zgłaszać się samodzielnie.
6. Prace mogą być przygotowywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 4-
osobowych.
7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie
publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.
8. Przygotowane prace konkursowe w wersji papierowej i elektronicznej należy
przesłać na adres pocztowy Fundacji: Tarnów 41, 08-470 Wilga lub adres poczty
e-mail:fundacja@ostojaprzywisle.pl (jeśli prace występują tylko w wersji
elektronicznej ,np. słuchowiska, filmy). Dyrekcja szkoły może przekazać prace
zbiorowo przekazać do siedziby Fundacji. Zakończenie przyjmowania prac
konkursowych nastąpi 17 maja 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego
lub wysłania wiadomości e-mail.
9. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach
Fundacji. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja może odstąpić od tego
postanowienia. Fundacja rezerwuje sobie prawo do publikowania nadesłanych
na konkurs prac w prasie, mediach, specjalnych okolicznościowych
wydawnictwach, dbając o prawa autorskie twórców tych utworów.
10. Na pracach należy umieścić drukiem informacje o autorze/autorach: tytuł pracy,
imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, nr telefonu, nazwę i
adres szkoły oraz adres e-mail. Prace bez informacji o autorze będą pomijane.

11. Uczestnicy, którzy indywidualnie przesyłają swoje prace do Fundacji powinni
ponadto podać swój adres zamieszkania.
12. Uczestnicy konkursu wybierają dowolną, formę wypowiedzi:
a) reportaż
b) wiersz (prosimy o przesłanie trzech utworów autora, w tym jednego
ściśle powiązanego z tematyką konkursu)
c) opowiadanie
d) opracowanie wspomnień, wywiadów, dokumentów rodzinnych lub
historycznych relacji ze swoich „małych ojczyzn”
e) fotografie wykonane samodzielnie lub znalezione w rodzinnym
archiwum (fotografie archiwalne powinny zostać opatrzone autorskim
komentarzem)
f) film, audycja radiowa, praca multimedialna, album, praca plastyczna.
1. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2019 r. na stronie
www.ostojaprzywisle.pl oraz stronie Facebook Fundacji Ostoja przy Wiśle.
3. Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia:
a) dla uczestników, których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie
cenne, nowatorskie, nawiązujące tematyką do historii Polski, regionu,
wybranego miejsca lub postaci etc.
b) dla szkoły, z której wyłoni się największa liczba prac nagrodzonych
c) dla nauczycieli prowadzących laureatów.
4. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas jesiennej Gali.
5.Uczestnik konkursu, jego rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie i przesłać wypełniony formularz RODO znajdujący się na stronie Fundacji..
6. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem Uczestnika,
że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich.

ZARZĄD FUNDACJI OSTOJA PRZY WIŚLE